Njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit

Agjencia kosovare e privatizimit ka njoftuar të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit.

Në njoftim thuhet se çdo person i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj këtyre ndërmarrjeve apo aseteve të ndërmarrjes duhet të parashtroj Dëshminë e Kërkesës dhe Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Për më shumë informata për secilën ndërmarrje shoqërore apo aset, klikoni në njoftimet individuale në faqen e internetit të AKP-së:

Në gjuhën shqipe: http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57

Në gjuhën serbe:  http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57

Në gjuhën angleze: http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57

Artikull i sponzorizuar

SHPËRNDAJE